Z kart historii

Historia szkoł‚y się™ga roku 1904, kiedy to zał‚ożono szkołę™ prywatną… utrzymywaną… cz궙ciowo przez gminę™, a cz궛ciowo przez ludność‡. Uczono w niej czytania, pisania i rachunków. Nauka trwał‚a tylko przez 4 miesią…ce zimowe. Nauczycielami byli p. Meres i p. Szymański. W 1910 roku, za panowania Najjaś›niejszego Pana Cesarza Franciszka Józefa I, na wniosek c.k. Rady szkolnej okrę™gowej utworzono jednoklasową szkołę ludowę… pospolitą…, która mieś›cił‚a się™ w jednym pomieszczeniu budynku wynaję™tego od Marcina Krę™cichwosta. Sprzęt szkolny otrzymano od ówczesnego wójta wsi Piotra Sowy. Posadę™ nauczycielki obj곂a Elżbieta Czajkowska, a nastę™pnie Zofia Gatkiewiczówna z Krzyżowej i Józef Wiś›niewski z Kamesznicy.

Ze względu na bardzo trudne warunki mieszkaniowe nauczyciele czę™sto chorowali i rezygnowali z pracy. 
W roku 1912 posadę nauczyciela objął‚ Józef Pawł‚owicz z Leś›nej, którego rok później zastą…pił‚ Szczę™sny Kuźniar z Ostrego. W roku 1913 rozpoczę™to starania o nową… siedzibę™ szkoły. Rok później zakupiono dział‚kę™ i rozpoczę™to budowę™, jednak wybuch I Wojny Ś›wiatowej przerwał‚ prace budowlane i rozwiał‚ nadzieje na lepsze warunki do nauki. W roku 1915 roku p. Kuźniar został‚ powołany do wojska i zastą…piła go Zofia Nowakowska z Krakowa.  W styczniu 1917 roku zatrudniona został‚a Maria Rogalska z Pasiecznej we wschodniej Galicji. Naukę religii objął‚ ks. Jan Gnił‚ka. W maju 1918 roku szkoł‚a zmienił‚a siedzibę™. Wynajęto przyzwoite izby od p. Maś›lanki. W jednej z nich zamieszkał‚a również nauczycielka. W marcu 1922 roku p. Rogalska został‚a przeniesiona do pracy w innej szkole. Jej miejsce zajął‚ Marian Bala, a rok później -  Andrzej Biał‚ek. 

W styczniu 1925 roku rozpoczęto ponownie starania o budowę szkoł‚y. Zwrócono się do kuratorium o pozwolenie na rozpoczę™cie budowy szkoły. Jednak w październiku otrzymano z Ministerstwa odpowiedź negatywną…, uzasadnioną faktem, iż szkoł‚a w Leś›nej znajduje się™ w odległ‚oś›ci mniej niż 3km. Mieszkań„cy Siennej byli bardzo z tego faktu niezadowoleni. Podję™li decyzję™, że mimo zakazu wybudują… szkołę™ własnymi sił‚ami i za wł‚asne pienią…dze. Podczas jednego z zebrań„ podję™to uchwałę™ o samoopodatkowaniu się™ i postanowiono zwrócić‚ się™ ponownie z prośbą… o pozwolenie na budowę™. Jednak dopiero po trzynastu latach udał‚o się™ rozpocząć‡ budowę™. 4 wrześ›nia 1938 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej szkoł‚y. 

W latach 1937-1945 w szkole pracowali nastę™pują…cy nauczyciele: Henryka Dziubek, Adolfina Suchanek, Aleksander Czarnecki, Joanna Bentke i Irena Ciurla. 

W latach 1945-1947 wybudowano gmach szkolny w stanie surowym, zaszklono okna i przygotowano na pię™trze mieszkanie dla kierownika szkoł‚y Stanisł‚awa Górnika. 

10 stycznia 1948 roku mianowano nowego naczelnika szkoł‚y - Wł‚adysł‚awa Woźniaka. Dla zdobycia funduszy na wykończenie szkoł‚y organizowano zabawy taneczne, spotkania opł‚atkowe czy zbiórki pienię™dzy. Za zebrane pienią…dze zakupiono książki do biblioteki. 

1 wrześ›nia 1948 kierownikiem szkoły został‚ Gerard Wojtuń„. Naukę™ rozpoczę™to w nowym budynku, który na bieżą…co był‚ wykańczany. Szkoła była tylko czteroklasowa. Starsi uczniowie chodzili do szkoł‚y zbiorczej w Leś›nej. 

W roku 1950 szkoł‚a został‚a obję™ta patronatem Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni. Rok później podniesiono stopień„ organizacyjny szkoł‚y do pię™ciu klas i podjęto decyzję™ o zatrudnieniu nauczycielki Rozalii Wojtuń„. 

W roku 1956 ponownie do szkoł‚y wrócił‚a religia. Uczył‚ jej ks. Adam Gabryś› z Żywca. 

1 wrześ‚nia 1957 roku szkoł‚a otrzymał‚a trzeci etat i możliwość‡ realizacji klasy szóstej. Nową… nauczycielką… była Maria Bojarska z Leś›nej. Rok później szkoł‚a był‚a już siedmioklasowa i zatrudniono kolejną… nauczycielkę™, absolwentkę Liceum Pedagogicznego Barbarę™ Pł‚onkę™ z Żywca. Warunki uczenia się™ był‚y trudne, gdyż zdecydowanie brakował‚o sal lekcyjnych i miejsc do siedzenia 

W roku 1959 podjęto decyzję™ o rozbudowie szkoł‚y. Mieszkań„cy zdecydowali o samoopodatkowaniu się™ i o odpracowaniu na rzecz szkoł‚y po 5 dni roboczych. Za zgromadzone pienią…dze zakupiono dział‚kę™ i zaczę™to gromadzić potrzebny do rozbudowy materiał‚. W roku szkolnym 1962/63 w szkole pracowali: kierownik Gerard Wojtuń„ i nauczycielki: Rozalia Wojtuń, Krystyna Worek i Maria Juszczak. 

W dniu 12 października 1962 roku doszło do tragicznego wypadku w szkole, w wyniku którego zginął‚ kierownik Wojtuń„. Obowiązki po nim przej곂a Rozalia Wojtuń„. Zatrudniono także nauczycielkę™ Halinę Wojtuń„, która obj꙳‚a nauczanie przedmiotów po zmarłym kierowniku. 

W roku szkolnym 1963/64 w szkole w Siennej pracował‚y: kierowniczka - Rozalia Wojtuń„ i nauczycielki: Maria Juszczak, Olga Czarnota, Mał‚gorzata Rynczarska i Halina Wojtuń. Lekcje nadal odbywał‚y się w klasach łączonych, co bardzo utrudniało pracę™. 

26 czerwca 1964 roku rozpoczęto budowę™ drugiego skrzydł‚a szkoł‚y. Mieszkań„cy pracowali w czynie społ‚ecznym, a fundusze zbierali organizując różnego rodzaju imprezy dochodowe. 

W roku szkolnym 1965/66 na miejsce Marii Juszczak, która przeniosł‚a się do Żywca zatrudniono Józefę™ Mrowiec z Pietrzykowic. Rok później do grona nauczycieli dołą…czył‚a Jadwiga Czarnota. Prace budowlane posuwał‚y się™ bardzo szybko. 

W roku 1966 ukoń„czono w stanie surowym budowę drugiego skrzydła szkoł‚y i utworzono ośmioklasową™ szkołę™ podstawową…. Naukę™ w nowym skrzydle na parterze rozpoczę™to 1 wrześ›nia 1968 roku, a w roku 1971 oddano do użytku cał‚y budynek szkolny. W tym roku z pracy odeszł‚a Halina Wojtył‚a i Jadwiga Czarnota, a na ich miejsce zatrudniono Urszulę Juraszek i Irenę Caputę. Rok później ze stanowiska kierownika zrezygnowała Rozalia Wojtuń„ na rzecz Urszuli Juraszek. 

W roku 1974 postanowiono o obniżeniu stopnia organizacyjnego szkoł‚y do sześciu klas. Z pracy odeszła wtedy Józefa Mrowiec. 

W roku 1976 z pracy odeszł‚a Olga Czarnota, a jej miejsce zaj곂a Stanisł‚awa Pióro. Rok później ze szkoł‚y odeszł‚a Krystyna Wł‚odarska. 

W latach 1978-1979 w szkole w Siennej pracowała Elżbieta Warchoł. W roku 1979 do grona nauczycieli dołą…czył‚a Wiesława Obrocka, która pracował‚a do roku 2004. Klasa VII i VIII uczył‚a się™ w szkole w Leś›nej. Stan ten trwał‚ do 1980 roku, kiedy to przywrócono ośmioklasowe nauczanie w szkole podstawowej w Siennej. 

 

Nauczyciele, którzy pracowali w Szkole Podstawowej w Siennej: 
 

 • 1981-2005 - Marian Kaszkur, który w latach 1986-1988 peł‚nił‚ funkcję dyrektora szkoł‚y 
 • 1981-2000 - Maria Wojciechowska 
 • 1981-2007 - Mał‚gorzata Sapeta 
 • 1982-1988 - Barbara Kaszkur 
 • 1984-1990 - Wanda Janik 
 • 1985-2001 - Aldona Siwek 
 • 1989-1990 - Grażyna Caputa 
 • 1989-1990 - Marek Goł‚ek 
 • 1990-1991 - Halina Kurzyk 
 • 1991-1996 - ks. Krzysztof Pacyga 
 • 1991-2001 - Anna Jakubiec 
 • 1991-2005 - Lidia Caputa-Jurasz 
 • 1996-1999 - Marcelina Rybarska-Rypień
 • 1999-2000 - ks. Jacek Orszulik 
 • 1998-2001 - Bożena Jakubiec 
 • 2000-2001 - ks. Sł‚awomir Suski 
 • 2003-2004 - Monika Gaj
 • 2005-2006 - ks. Henryk Waszut
 • 2005-2006 - Agnieszka Klimonda
 • 2000-2008 - Anna Caputa
 • 2008-2009 - Anna Konior
 • 2008-2009 - Justyna Iwanek
 • 2010-2012 - Olga Bydliń„ska-Dudys
 • Zofia Płonka

 

W Szkole Podstawowej w Siennej pracowali również: 

 

 • Elżbieta Borgosz 
 • Wanda Szczotka 
 • Anna Piecuch 
 • Wł‚adysł‚aw Pawlus 
 • Roman Pawlus 
 • Krystyna Moroń„
 • Barbara Biernat 
 • Anna Pitry-Butor 
 • Janina Biernat 
 • Krystyna Matuszek 
 • Wanda Dłutko 
 • Irena Kublin 
 • Ryszard Sowa 
 • Robert Olak 
 • Jan Fijak 
 • Elżbieta Wojtusiak
 • Urszula Tracz
 • Lucyna Wisła
 • Janina Knapek

W roku 1988 stanowisko dyrektora szkoły obj곂a Anna Zoń„. Od tego momentu nastą…pił‚ rozkwit szkoł‚y w Siennej. Przebudowano klatkę™ schodową…, zbudowano toalety, zmieniono ogrodzenie, wymieniono pokrycie dachu, zbudowano boisko szkolne i korty tenisowe, upiększono ogród kwiatowy, wymieniono ogrzewanie centralne na gazowe, wymieniono stolarkę™ okienną. Utworzono i wyposażono pracownię™ komputerową… i ję™zykową. 

W roku 1994, staraniem Wójta Gminy, organem prowadzą…cym szkołę™ zostaje Urzą…d Gminy Lipowa, a organem sprawują…cym nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oś›wiaty w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Biał‚ej. 

W roku szkolnym 2002/2003 rozpoczę™to staranie się™ o patrona szkoł‚y ks. Jana Twardowskiego. Jednym z punktów był‚a promocja książki "ABC kazania najkrótsze". Trud został‚ uwieńczony 15 czerwca 2003 roku poprzez nadanie szkole imienia ks. Jana Twardowskiego. W roku szkolnym 2003/2004 podję™to przygotowania do uroczystoś›ci obchodów 100-lecia Szkoł‚y Podstawowej w Siennej.
 

W styczniu 2013r. w szkole obchodzono dizesięciolecie nadania szkole imienia ks. Jana Twardowskiego.  Wśród gości, którzy uświetnili tę uroczystość byli m.in. Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak, Poseł na Sejm RP pani Małgorzata Pępek, ks. biskup Tadeusz Rakoczy, Dyrektor Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty pani Elżbieta Adamowska, Wójt gminy Lipowa pan Stanisław Caputa i wielu innych.

W czerwcu 2016r. odbyło się w szkole Ogolnopolskie Zakończenie Roku Szkolnego z udziałem Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka.  

W czerwcu 2017r. po raz pierwszy od wielu lat nie żegnaliśmy klasy VI. Z uwagi na wchodzącą z dniem 1 września 2017r. reformę oświaty przekształcającą dotychczasową sześcioklasową szkołę podstawową w szkołę ośmioklasową. Dzięki temu od września powitaliśmy w naszych progach klasę VII.

Z dniem 1 września 2017r. uchwałą Rady Gminy Lipowa powołano także Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siennej, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Siennej oraz Przedszkole w Siennej. Dyrektorem zespołu została pani Iwona Cul, zastępując przechodzące na emeryturę panie: Annę Zoń i Wandę Baron.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.