PROCEDURA PRACY ZDALNEJ (KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ)
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SIENNEJ

1. Prowadzenie zajęć:

  • Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej w klasach 4-8 odbywają się w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji. Zajęcia odbywają się poprzez aplikację GOOGLE MEET.
  • W klasach 1-3 wychowawcy oraz pozostali nauczyciele ustalają plan zajęć dostosowany do możliwości, w tym umiejętności informatycznych, uczniów (w porozumieniu z rodzicami wychowawca ustala godzinę codziennego spotkania na żywo w aplikacji GOOGLE MEET.
  • Zajęcia w oddziałach przedszkolnych są prowadzone z wykorzystaniem materiałów zamieszczanych na dany dzień na stronie szkoły oraz profilu fB (obowiązuje specjalna klauzula RODO) oraz kontaktu telefonicznego.

2. Rewalidacje, zajęcia wyrównawcze, pozostałe zajęcia z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się zdalnie, zgodnie z ustalonym planem.

3. Godziny rozpoczęcia lekcji są takie same, jak w warunkach szkolnych.

4. Lekcja przed komputerem trwa 30 minut, zaś pozostały do końca lekcji czas może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów.

5.W czasie lekcji zdalnych nauczyciele odnotowują tematy oraz frekwencję na bieżąco w dzienniku elektronicznym.

6. Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie. Są do nich przygotowani — mają zeszyty i pomoce dydaktyczne oraz włączone głośniki, mikrofony i kamery, chyba że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie. Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako nieobecność.

7. O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun przez dziennik Vulcan, podając przyczynę nieobecności.

8. Nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca odbywania kwarantanny.

9. Nauczyciele nie objęci kwarantanną pracują z siedziby szkoły. Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na pracę z domu.

10. W czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie z PZO.

11. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostanie odwołana.

12. O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będą wychowawcy oddziałów lub dyrekcja szkoły poprzez stronę szkoły i e-dziennik.