REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ W  ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SIENNEJ

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Z pomieszczeń szatni korzystają uczniowie szkoły.
 2. Szatnia szkolna mieści się w dwóch pomieszczeniach: dla uczniów młodszych (klasy I – V) oraz dla uczniów starszych ( klasy VI – VIII)
 3. Uczeń korzysta jedynie z wyznaczonego dla niego
 4. Uczeń po przyjściu do szkoły ma obowiązek do natychmiastowej zmiany obuwia i okrycia wierzchniego, które zostawia w
 5. Zabrania się pozostawiania w szatni rzeczy wartościowych, np. pieniędzy, telefonów komórkowych, kluczy, za które szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Wobec ucznia łamiącego zasady określone w niniejszym regulaminie, będą wyciągane konsekwencje, co skutkować będzie obniżeniem oceny z
 7. Uczniowie korzystający z szatni podporządkowują się nauczycielowi dyżurującemu lub innej osobie odpowiadającej za ich bezpieczeństwo.
 8. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych w szatni należy niezwłocznie zgłaszać   nauczycielowi   dyżurującemu,   wychowawcy   lub    pracownikom  obsługi. W przypadku jakiejkolwiek kradzieży należy niezwłocznie zawiadomić o tym

II ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ

 1. Pomieszczenia szatni udostępniane są od godziny 7:00 do 16:00
 2. Uczeń przychodzi do szatni nie wcześniej niż 20 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Uczeń w szatni przebywa jedynie w celu przebrania odzieży wierzchniej i zmiany obuwia. Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszcza szatnię.
 4. Uczeń ma obowiązek kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w szatni, zachowania spokoju i porządku, poszanowania cudzej własności.
 5. Uczeń ma zakaz przebywania w szatni podczas
 6. Schodzenie do szatni w trakcie przerwy lub zajęć lekcyjnych dopuszczone jest w sytuacjach, np. zwolnienia ucznia z części zajęć przez rodzica, wyjścia na konkurs lub zawody pozaszkolne pod opieką nauczyciela,
 7. Młodsi uczniowie korzystają z własnych oddzielnych wieszaków.
 1. Uczeń ma obowiązek przechowywania obuwia w worku i odwieszania go na swój wieszak. Zabrania się pozostawiania obuwia na podłodze.
 2. Zabrania się uczniowi przewieszania ubrań i worków kolegów na inny
 3. Wychodząc do domu uczeń może pozostać na swoim wieszaku jedynie worek z obuwiem
 4. Na okres ferii zimowych i letnich, uczniowie obowiązkowo zabierają wszystkie swoje rzeczy  z szatni do domu.
 5. Uczniowie, którzy otrzymali szafkę szkolną lub przydzielone miejsce w szatni powinni zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie oraz utrzymanie w niej i wokół niej porządku.

III ZADANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW SZAFEK

 1. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.
 2. Uczniowie nie mogą udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się z nimi szafkami. Próby otwierania szafek innych uczniów będą traktowane jako naruszenie cudzej własności.
 3. Zabrania się przechowywania w szafce przedmiotów szklanych, produktów spożywczych, brudnej odzieży oraz przedmiotów, których przynoszenie na teren szkoły jest zabronione lub przedmiotów niebezpiecznych. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higieny i bezpieczeństwa.
 4. Użytkownicy szafki ponoszą odpowiedzialność za jej zawartość i
 5. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków i naklejania czegokolwiek oraz innych działań mających skutek trwały.
 6. Za ewentualne zniszczenia finansowo odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. Wszelkie zniszczenia powinny być zgłaszane pracownikom szkoły. W przypadku zniszczenia szafki, koszty naprawy lub zakupu nowej ponoszą
 7. Uczeń ma obowiązek umożliwić dostęp do szafki każdemu pracownikowi szkoły. W przypadku nieobecności użytkownika szafki, gdy zachodzi taka konieczność, pracownik szkoły, po uzyskaniu wcześniejszej zgody dyrektora lub pedagoga ma prawo wglądu do jego szafki. Wgląd do szafki odbywa się zawsze w obecności nauczyciela dyżurującego lub innego pracownika pedagogicznego szkoły.
 8. Na okres ferii zimowych uczeń opróżnia swoją szafkę i pozostawia ją otwartą.
 9. Przed końcem roku szkolnego lub wcześniejszym odejściem ze szkoły uczeń ma obowiązek zwrócić klucz wychowawcy i pozostawić swoją szafkę pustą i uporządkowaną.

 

IV KLUCZE I ZASADY ICH UŻYTKOWANIA

 1. Każdy uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje klucz wraz przydzielona mu szafką. Klucz jest wręczany uczniowi po zapoznaniu się i podpisaniu przez niego zapisów niniejszego regulaminu. Od tego momentu uczeń odpowiada za stan i zawartość
 2. Klucze od szafki podlegają zwrotowi przed zakończeniem roku szkolnego. Zwrotu dokonuje się na ręce wychowawcy. Zapasowy klucz do wszystkich szafek znajduje się w dyspozycji pracowników szkoły. Przed zakończeniem roku szkolnego szafka musi zostać opróżniona, jej stan okazany
 3. W przypadku zgubienia lub kradzieży klucza uczeń zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie wychowawcy. Klucz lub klucz z nowym zamkiem dorabiany jest na koszt ucznia przez szkołę. Do czasu otrzymania nowego klucza uczeń korzysta z ogólnodostępnej

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez
 2. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu, co potwierdzają pisemnie na początku każdego roku szkolnego.
 3. Z zapisami Regulaminu zapoznają się Rodzice, potwierdzając ten fakt
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
 5. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.