DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siennej

Nazwa podmiotu publicznego

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siennej
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.spsienna.pl/

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017.09.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.02.15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących,

– zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

– część plików nie jest dostępna cyfrowo,

– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej,

– dokumenty PDF nie są edytowalne.

Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

– materiały, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Dokładamy wszelkich starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.03.30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej osobą do kontaktu jest Pani Iwona Cul.
email: sekretariat@spsienna.pl
telefon: 338671859
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, składać żądania zapewnienia dostępności oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku

Strefa wejścia głównego do budynku prowadzi od ulicy Świętej Jadwigi Śląskiej. Wejście to jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Do drzwi głównych prowadzą schody. Brak podjazdu dla wózków. Nad wejściem głównym znajduje się zadaszenie chroniące przed opadami. Po lewej stronie drzwi głównych znajduje się dzwonek do przedszkola.

Od strony boiska do budynku prowadzi drugie wejście używane w razie konieczności, pełniące również funkcję drogi ewakuacyjnej. Nie posiada schodów. Wejście to jest bezprogowe, co umożliwia przemieszczenie się osobom niepełnosprawnym i z wózkami dziecięcymi na parter placówki: korytarz, do sekretariatu i do przedszkola.
Sekretariat posiada oznaczenie w alfabecie brajla.

Przy wejściach nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Osobami oddelegowanymi do udzielania pomocy
i informacji przy obu wejściach są pracownicy obsługi.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ma podgląd monitoringu obejmujący oba wejścia, teren wokół szkoły oraz parkingi.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Obok budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siennej znajdują się dwa parkingi; jeden przy ulicy Świętej Jadwigi Śląskiej liczący 5 miejsc parkingowych, drugi przy ulicy Magnoliowej liczący 6 miejsc parkingowych i 4 miejsca parkingowe wzdłuż wyżej wymienionej ulicy.
Wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej na parkingu przy ulicy Magnoliowej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Poruszanie się wewnątrz budynku odbywa się w przestrzeni komunikacyjnej pionowej i poziomej. Na każdym poziomie to są: piwnica, parter, piętro, poddasze, znajdują się korytarze. Budynek nie posiada wind. Schody pomiędzy kondygnacjami posiadają poręcze po jednej stronie – prawej.

Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje, pętle indukcyjne itp.).

W budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siennej brak:
– zainstalowanych wind, platform, podnośników, schodołazów;
– informacji głosowych, pętli indukcyjnych;
– tablicy informacyjno-komunikacyjnej;
– informacyjnych ekranów dotykowych;
– oznaczeń powiększonych, wypukłych, w alfabecie brajla.

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siennej nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego PJM.