DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siennej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.spsienna.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: [ 2017-09-01 ].

Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2020-04-08 ].

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących,
  • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • niektóre materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-09-23 ].

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Cul, email: sekretariat@spsienna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 867-18-59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siennej.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli.

Strefa wejścia głównego do budynku prowadzi od ulicy Świętej Jadwigi Śląskiej. Wejście to jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Do drzwi głównych prowadzą schody. Brak podjazdu dla wózków. Nad wejściem głównym znajduje się zadaszenie chroniące przed opadami.

 

Od strony boiska znajduje się drugie wejście używane w razie konieczności, pełniące również funkcję drogi ewakuacyjnej. Nie posiada schodów. Wejście jest bezprogowe.

Przy wejściach nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Osobami oddelegowanymi do udzielania pomocy i informacji przy obu wejściach są pracownicy obsługi. Dyrektor Zespołu ma podgląd monitoringu obejmujący oba wejścia, teren wokół szkoły oraz parkingi.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Obok budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siennej znajdują się dwa parkingi; jeden przy ulicy Świętej Jadwigi Śląskiej liczący 5 miejsc parkingowych, drugi przy ulicy Magnoliowej liczący 6 miejsc parkingowych + 4 miejsca parkingowe wzdłuż ww. ulicy. Wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej na parkingu przy ulicy Magnoliowej.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Poruszanie się wewnątrz budynku odbywa się w przestrzeni komunikacyjnej pionowej i poziomej. Na każdym poziomie (piwnica, parter, piętra) znajdują się korytarze. Budynek nie posiada wind. Schody pomiędzy kondygnacjami posiadają poręcze po jednej stronie – prawej.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

W budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siennej nie ma zainstalowanych platform, podnośników, schodołazów, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak informacyjnych ekranów dotykowych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siennej nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego (PJM).

 

 

Iwona Cul

(Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siennej)

Magdalena Urbańska

(Koordynator ds. Dostępności)

Agata Gęga

(Administrator Systemu Informatycznego)