REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SIENNEJ

§  1.

CELE NAUCZANIA

 1. Przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym i wyrobienie poczucia odpowiedzialności za życie oraz zdrowie własne i innych są działaniem szkoły, mającym na celu umożliwienie uzyskania przez nich karty
 2. W wyniku zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie powinni:
  • poznać obowiązujące rowerzystę zasady i przepisy ruchu drogowego,
  • poznać zagrożenia występujące w ruchu drogowym i sposoby ich zapobiegania,
  • posiadać świadomość przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego,
  • umieć postępować na drodze,
  • umieć respektować prawa innych,
  • poznać sposoby udzielania pierwszej

§  2.

WARUNKI UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

 

 1. W uzyskaniu karty rowerowej uczniowi pomagają nauczyciel uczący zajęć technicznych/techniki, wychowania fizycznego, wychowawcy oraz pielęgniarka
 2. Koordynatorem wszystkich działań jest wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel zajęć technicznych/techniki.
 3. Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klas IV-VI podczas zajęć edukacyjnych: techniki.
 4. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek 10 lat.
 5. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową, dokonują nauczyciele zajęć technicznych/techniki lub inne osoby posiadające stosowne uprawnienia wyznaczone przez Dyrektora.
 6. Sprawdzenie kwalifikacji uczniów odbywa się w szkole podczas lekcji techniki z sześciu działów tematycznych:
 • obsługa i wyposażenie roweru;
 • ogólne przepisy ruchu drogowego;
 • znaki drogowe;
 • manewry w ruchu drogowym;
 • zasady poruszania się na skrzyżowaniach;
 • pierwsza
 • Praktyczna nauka jazdy rowerem może być prowadzona w czasie zajęć wychowania fizycznego (jeśli jest to ujęte w programie nauczania tego przedmiotu), bądź w godzinach pozalekcyjnych przez upoważnione do tego
 • Udokumentowania spełniania wymagań uzyskania karty rowerowej dokonuje się w arkuszu zaliczeń.
 • W arkuszu, o którym mowa w §2. ust. 8 powinny się znaleźć:opinia nauczyciela (wychowawcy) wystawiona na podstawie obserwacji zachowań ucznia w czasie pogadanek na zajęciach, podczas wyjść oraz wycieczek;
 • zgoda rodzica/opiekuna prawnego o ubieganie się o uzyskanie karty rowerowej;
 • potwierdzenie znajomości obowiązujących zasad bezpiecznego poruszania się rowerzysty w ruchu drogowym oraz posiadanych kwalifikacji (wiadomości teoretyczne), wystawione przez nauczyciela zajęć technicznych/techniki;
 • potwierdzenie znajomości obowiązkowego wyposażenia roweru oraz zasad obsługi technicznej roweru, wystawione przez nauczyciela zajęć technicznych/techniki;
 • potwierdzenie zasad kierowania rowerem, wykonywania poszczególnych manewrów, stosowania posiadanych umiejętności w praktyce, wystawiane w czasie egzaminu na placu manewrowym (boisku szkolnym);
 • potwierdzenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, wystawiane przez pielęgniarkę szkolną.

§  3.

EGZAMIN

 1. Egzamin składa się z dwóch części:
  • części teoretycznej w formie testu sprawdzającego wiedzę z przepisów ruchu drogowego. Aby go zaliczyć, należy uzyskać 80% prawidłowych odpowiedzi;
  • części praktycznej polegającej na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:
   1. przygotowanie do jazdy i ruszania z miejsca,
   2. jazda do przodu po prostej i łukach,
   3. manewry skrętu w prawo i skrętu w lewo,
   4. włączanie się do ruchu,
   5. omijanie przeszkody,
   6. pokonywanie przejścia dla pieszych,
   7. przejazd przez skrzyżowanie,
   8. jazda po łukach w kształcie cyfry 8,
   9. hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w miejscu,
   10. właściwe reagowanie na

Egzamin praktyczny musi odbywać się na rowerze posiadającym pełne wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.

 1. Wynik z części praktycznej uznaje się za pozytywny, jeżeli uczeń wykonał 90% manewrów i nie stwarzał zagrożenia dla ruchu
 2. Sprawdzian umiejętności praktycznych odbywa się w wyznaczonym przez Dyrektora terminie, na placu manewrowym (boisku szkolnym) w obecności członków komisji egzaminacyjnej.
 3. Po drugiej  nieudanej  próbie  wykonania  zadania  praktycznego  egzamin  zostaje  przerwany i zakończony oceną negatywną.
 4. Uczeń ma możliwość poprawy egzaminy teoretycznego i praktycznego w następnym roku szkolnym w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
 5. Komisję egzaminacyjną powołuje Dyrektor szkoły zarządzeniem wewnętrznym. W skład komisji, oprócz nauczycieli zajęć technicznych/techniki, mogą wejść nauczyciele wychowania fizycznego oraz przedstawiciel policji lub straży miejskiej, którzy posiadają stosowne

§  4.

INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom kartę rowerową.
 2. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej, uczeń składa w sekretariacie szkoły podanie podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna z prośbą o wydanie duplikatu. Szkoła wydaje wtórnik wspomnianego dokumentu nieodpłatnie.
 3. Szkoła prowadzi rejestr wydanych kart, który przechowywany jest w szkole do czasu osiągnięcia przez ucznia 18 lat.