PROCEDURA PRACY ZDALNEJ (KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ)

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SIENNEJ

 1. Prowadzenie zajęć:
  • Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej w klasach 4-8 odbywają się w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji. Zajęcia odbywają się poprzez aplikację GOOGLE MEET.
  • W klasach 1-3 wychowawcy oraz  pozostali  nauczyciele  ustalają  plan  zajęć dostosowany do możliwości, w tym umiejętności informatycznych, uczniów (w porozumieniu z rodzicami wychowawca ustala godzinę codziennego spotkania na żywo w aplikacji GOOGLE MEET.
  • Zajęcia w oddziałach przedszkolnych są prowadzone z wykorzystaniem materiałów zamieszczanych na dany dzień na stronie szkoły oraz profilu FB (obowiązuje specjalna klauzula RODO) oraz kontaktu telefonicznego.
 2. Rewalidacje, zajęcia wyrównawcze, pozostałe zajęcia z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się zdalnie, zgodnie z ustalonym planem.
 3. Godziny rozpoczęcia lekcji są takie same, jak w warunkach szkolnych.
 4. Lekcja przed komputerem trwa 30 minut, zaś pozostały do końca lekcji czas może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów.
 5. W czasie lekcji zdalnych nauczyciele odnotowują tematy oraz frekwencję na bieżąco w dzienniku elektronicznym.
 6. Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie. Są do nich przygotowani – mają zeszyty i pomoce dydaktyczne oraz włączone głośniki, mikrofony i kamery, chyba że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie. Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako nieobecność.
 7. O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun przez dziennik Vulcan, podając przyczynę nieobecności.
 8. Nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca odbywania kwarantanny.
 9. Nauczyciele nie objęci kwarantanną pracują z siedziby szkoły. Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na pracę z domu.
 10. W czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie z PZO.
 11. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostanie odwołana.
 12. O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będą wychowawcy oddziałów lub dyrekcja szkoły poprzez stronę szkoły i e-dziennik.